«

»

Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών.

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ   ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Υπο?δειγμα Ι: Σχε?διο Υποβολη?ς Δ.Ε. του Εκπαιδευτικου? και Κλι?μακες Διαβαθμισμε?νων Κριτηρι?ων Αξιολο?γησης της ΔΕ

Υπο?δειγμα ΙΙ: Σχε?διο Υποβολη?ς Δ.Ε. του Μαθητη? η? της Ομα?δας, οδηγι?ες συ?νταξης της αναφορα?ς και οδηγι?ες για τη βιβλιογραφικη? καταχω?ρηση

Υπο?δειγμα ΙΙΙ: Πι?νακες Επιλογη?ς Θεμα?των της Δ.Ε. κατα? Θεματικο? Πυλω?να και Γνωστικο? Αντικει?μενο (Τα?ξεις Α ? και Β ?)

Υπο?δειγμα ΙV: Ενδεικτικα? Θε?ματα για ορισμε?να Γνωστικα? Αντικει?μενα

Υπο?δειγμα V: Συνοπτικο? Δια?γραμμα της Διαδικασι?ας Εκπο?νησης της ΔΕ

Μετα? απο? σχετικη? ειση?γηση του Ινστιτου?του Εκπαιδευτικη?ς Πολιτικη?ς (πρα?ξη 48/08-12-2016 του Δ.Σ.) το υπουργείο Παιδείας απ΄στειλε σήμερα στα Λύκεια τις παρακα?τω Οδηγι?ες για την εκπο?νηση των Δημιουργικω?ν Εργασιω?ν στο Γενικο? Λυ?κειο (α?ρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικο? ε?τος 2016-2017:

Α. Γενικη? Περιγραφη?

Α1. Σκοπο?ς

Η Δημιουργικη? Εργασι?α (ΔΕ) ε?χει συνθετικο? χαρακτη?ρα και αποσκοπει? στην ανα?πτυξη της δημιουργικη?ς ικανο?τητας και γενικο?τερα στην καλλιε?ργεια ερευνητικου? πνευ?ματος του μαθητη?. Ο σκοπο?ς αυτο?ς υπηρετει?ται το?σο με την αναζη?τηση στοιχει?ων απο? διαφορετικε?ς πηγε?ς και πο?ρους, ο?σο και με την τελικη?, δημιουργικη? συ?νθεση των στοιχει?ων αυτω?ν. Με αυτη?ν την ε?ννοια, δι?νεται ε?μφαση περισσο?τερο στη διαδικασι?α εκπο?νησης της Δ.Ε. καθεαυτη?ς, και λιγο?τερο στην εξαντλητικη? διερευ?νηση του υπο? μελε?τη θε?ματος απο? την πλευρα? των μαθητω?ν και μαθητριω?ν. Επιπρο?σθετα, η Δ.Ε. συνδε?εται αναπο?σπαστα με τη μαθησιακη? διαδικασι?α, καθω?ς οδηγει? στην εμβα?θυνση στη διδακτε?α υ?λη ενο?ς μαθη?ματος και δι?νει τη δυνατο?τητα για μι?α πιο αναλυτικη? πραγμα?τευση? της, εστιασμε?νη επιλεκτικα? σε ε?να θε?μα.

Α2. Μορφη?

Οι Δημιουργικε?ς Εργασι?ες αφορου?ν μο?νο στα γραπτω?ς εξεταζο?μενα μαθη?ματα και δυ?νανται να ει?ναι ει?τε ομαδικε?ς (με?χρι 4 μαθητε?ς/-τριες) ει?τε ατομικε?ς. Ως προς τη μορφη? τους, μπορει? να ει?ναι μικρε?ς πραγματει?ες η? συλλογε?ς η? κατασκευε?ς η? καλλιτεχνικε?ς συνθε?σεις. Σε κα?θε περι?πτωση, η συ?νθεση? τους ει?ναι κα?θε φορα? ανα?λογη του διαθε?σιμου εκπαιδευτικου? χρο?νου, των ενδιαφερο?ντων, του επιπε?δου μαθησιακη?ς ετοιμο?τητας και των κλι?σεων των μαθητω?ν/-τριω?ν.

Α3. Θε?ματα και Θεματικοι? Πυλω?νες

Τα θε?ματα των δημιουργικω?ν εργασιω?ν ει?τε προτει?νονται απο? τους διδα?σκοντες στους μαθητε?ς ει?τε προτει?νονται απο? τους μαθητε?ς και εγκρι?νονται απο? τους διδα?σκοντες. Κα?θε Δ.Ε. δυ?ναται ει?τε να αναφε?ρεται σε ε?να συγκεκριμε?νο γνωστικο? αντικει?μενο ει?τε να καλυ?πτει και α?λλα, προσλαμβα?νοντας ε?τσι, σε ορισμε?νες περιπτω?σεις, διαθεματικο?-διεπιστημονικο? χαρακτη?ρα.

Ειδικο?τερα, προκειμε?νου να διευκολυνθει? η πρακτικη? εφαρμογη? της διαδικασι?ας, ο?πως περιγρα?φεται στη συνε?χεια, προτει?νεται η οργα?νωση των θεμα?των των Δ.Ε. να εντα?σσεται στους ακο?λουθους δυ?ο Θεματικου?ς Πυλω?νες για καθεμια? απο? τις Α ? και Β? τα?ξεις του Λυκει?ου:

Θεματικο?ς Πυλω?νας Ι – Ανθρωπιστικε?ς Επιστη?μες, Κοινωνικε?ς Επιστη?μες και Καλλιτεχνικη? Παιδει?α, Θεματικο?ς Πυλω?νας ΙΙ – Φυσικε?ς Επιστη?μες, Μαθηματικα? και Πληροφορικη?.

Β. Οργα?νωση

Β1. Αριθμο?ς Δημιουργικω?ν Εργασιω?ν ανα? μαθητη? και ανα? Εκπαιδευτικο?

Οι μαθητε?ς και μαθη?τριες της Α ? και της Β ? τα?ξης εκπονου?ν υποχρεωτικα? μι?α ΔΕ, ενω? για τους/τις
μαθητε?ς/-τριες της Γ ? τα?ξης η εκπο?νηση γι?νεται σε προαιρετικη? βα?ση. Ο ακριβη?ς αριθμο?ς των Δημιουργικω?ν Εργασιω?ν που κα?θε εκπαιδευτικο?ς επιβλε?πει κατα? τη δια?ρκεια του σχολικου? ε?τους καθορι?ζεται απο? τον ι?διο, ωστο?σο δεν μπορει? σε καμι?α περι?πτωση να ει?ναι μικρο?τερος των δε?κα (10), παρα? μο?νο στην περι?πτωση που ει?ναι μικρο?τερος ο αριθμο?ς των μαθητω?ν/-τριω?ν που εκδηλω?νουν σχετικο? ενδιαφε?ρον. Σε κα?θε περι?πτωση, η τελικη? διευθε?τηση της κατανομη?ς του αριθμου? των Δ.Ε. στους εκπαιδευτικου?ς εναπο?κειται στον Συ?λλογο των Διδασκο?ντων κα?θε σχολικη?ς μονα?δας (βλ. υποενο?τητα Β2).

Β2. Διαδικασι?α Επιλογη?ς Θεμα?των Δ.Ε.

Για τις υποχρεωτικε?ς Δημιουργικε?ς Εργασι?ες της Α ? και της Β ? τα?ξης γι?νεται δη?λωση των μαθητω?ν/- τριω?ν στον/-η υπευ?θυνο/-η εκπαιδευτικο? κα?θε τμη?ματος. Στη δη?λωση των μαθητω?ν/-τριω?ν αναγρα?φεται το μα?θημα στο οποι?ο επιθυμου?ν να εκπονη?σουν Δημιουργικη? Εργασι?α, καθω?ς και δυ?ο ακο?μη μαθη?ματα ως εναλλακτικε?ς επιλογε?ς με ιεραρχικη? προτι?μηση: 1η προτι?μηση, 2η προτι?μηση, 3η προτι?μηση (βλ. Παρα?ρτημα, Υπο?δειγμα ΙΙΙ, Α ? ΤΑΞΗ Πι?νακας 1 η? Β ? ΤΑΞΗ Πι?νακας 1, οι οποι?οι συμπληρω?νονται κατα? Τμη?μα και αναφε?ρουν την ιεραρχικη? προτι?μηση των μαθημα?των για κα?θε μαθητη?/-τρια).

Απο? τον Συ?λλογο Διδασκο?ντων ορι?ζονται ε?νας ε?ως δυ?ο εκπαιδευτικοι? για κα?θε τα?ξη του Λυκει?ου (ανα?λογα με τον αριθμο? των Τμημα?των του σχολει?ου) ως Υπευ?θυνοι της διαδικασι?ας των Δημιουργικω?ν Εργασιω?ν (Υπευ?θυνοι ΔΕ). Οι Υπευ?θυνοι Δ.Ε. ομαδοποιου?ν τις προτιμη?σεις των μαθητω?ν/-τριω?ν αρχικα? κατα? μα?θημα και στη συνε?χεια κατα? εκπαιδευτικο? και τις εντα?σσουν στους δυ?ο Θεματικου?ς Πυλω?νες (ομαδοποιω?ντας/συγκεντρω?νοντας τα στοιχει?α απο? τους αντι?στοιχους Πι?νακες 1, οι οποι?οι ε?χουν συμπληρωθει? αρχικα? κατα? Τμη?μα). Ο Συ?λλογος Διδασκο?ντων επικυρω?νει την ομαδοποι?ηση αυτη? και, στην περι?πτωση που ορισμε?να μαθη?ματα/γνωστικα? αντικει?μενα συγκεντρω?νουν μεγαλυ?τερο αριθμο? μαθητω?ν απο? αυτο?ν που μπορου?ν να εποπτευ?σουν οι διδα?σκοντες, κατανε?μει τους μαθητε?ς/-τριες με κριτη?ριο τις εναλλακτικε?ς προτιμη?σεις τους και την καλυ?τερη δυνατη? εποπτει?α των ΔΕ.

Στο τε?λος αυτη?ς της διαδικασι?ας, κα?θε εκπαιδευτικο?ς καταρτι?ζει ε?ναν πι?νακα (βλ. Παρα?ρτημα, Υπο?δειγμα ΙΙΙ, Πι?νακας 2), για κα?θε ε?να απο? τα μαθη?ματα που διδα?σκει, στoν οποι?ο αναγρα?φονται τα ονο?ματα των μαθητω?ν/-τριω?ν των οποι?ων τις εργασι?ες θα συντονι?σει.

Μετα? τη συνεδρι?αση, οι εκπαιδευτικοι? κοινοποιου?ν στους μαθητε?ς προτεινο?μενα θε?ματα ΔΕ, με βα?ση την υ?λη που θα ε?χει διδαχθει? με?χρι και την ημερομηνι?α εκπο?νησης των ΔΕ, και οι μαθητε?ς/-τριες ει?τε επιλε?γουν απο? τα προτεινο?μενα θε?ματα ει?τε προτει?νουν οι ι?διοι εναλλακτικα? θε?ματα, τα οποι?α και συμφωνου?νται με τον/την διδα?σκοντα/-ουσα, οπο?τε και συμπληρω?νεται ο παραπα?νω πι?νακας. Στησυνε?χεια, οι εκπαιδευτικοι? διανε?μουν στους μαθητε?ς και μαθη?τριες το «Σχε?διο υποβολη?ς της Δ.Ε. του Εκπαιδευτικου?», το οποι?ο περιλαμβα?νει τον σκοπο?, τα προσδοκω?μενα μαθησιακα? αποτελε?σματα, ενδεικτικε?ς πηγε?ς, τα κριτη?ρια με τα οποι?α θα αξιολογηθου?ν κ.α?. (βλ. Παρα?ρτημα, Υπο?δειγμα Ι).

Β3. Προετοιμασι?α

Με απο?φαση του Συλλο?γου Διδασκο?ντων επιλε?γονται και ορι?ζονται ως «Ημε?ρες ΔΕ» δυ?ο ημε?ρες με?σα στο σχολικο? ε?τος, κατα? προτι?μηση στην αρχη? του δευτε?ρου τετραμη?νου, μεταξυ? των οποι?ων μεσολαβει? τουλα?χιστον μι?α εβδομα?δα και ο?χι περισσο?τερες απο? τρεις εβδομα?δες. Οι ημε?ρες αυτε?ς αφιερω?νονται αποκλειστικα? στην προπαρασκευη? (1η ημε?ρα) και στη συ?νθεση (2η ημε?ρα) της Δ.Ε. και κατα? τη δια?ρκεια αυτω?ν δεν εφαρμο?ζεται το ωρολο?γιο προ?γραμμα μαθημα?των στις Α ? και Β ? τα?ξεις.

Απο? την ολοκλη?ρωση της διαδικασι?ας επιλογη?ς θεμα?των, ο?πως περιγρα?φεται στην υποενο?τητα Β2, και με?χρι την 1η ημε?ρα εκπο?νησης των Δ.Ε. μεσολαβει? τουλα?χιστον μι?α εβδομα?δα και ο?χι περισσο?τερες απο? δε?κα ημε?ρες.
Ανακατανομη? μαθητω?ν στα τμη?ματα κατα? τα?ξη

Συ?μφωνα με τον προγραμματισμο? που ε?χει γι?νει απο? τον Συ?λλογο Διδασκο?ντων, με βα?ση τους δυ?ο Θεματικου?ς Πυλω?νες και τους παρο?ντες κατα? ημε?ρα διδα?σκοντες, οι εκπαιδευτικοι? και οι μαθητε?ς/- τριες τους ανακατανε?μονται σε «μεικτα?» τμη?ματα ως εξη?ς:

Οι μαθητε?ς/-τριες ανακατανε?μονται στις αι?θουσες, ανα?λογα με το μα?θημα και τον Πυλω?να που ε?χουν επιλε?ξει, με ευθυ?νη των Υπευθυ?νων ΔΕ. Δημιουργου?νται ε?τσι «μεικτα?» Τμη?ματα μαθητω?ν ανα? τα?ξη, τα οποι?α ο?μως σε καμι?α περι?πτωση δεν υπερβαι?νουν αριθμητικα? τη νο?μιμη συ?νθεση των τμημα?των του Λυκει?ου (βλ. για παρα?δειγμα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Υπο?δειγμα V_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ).

Εκπαιδευτικοι?

Ο Συ?λλογος Διδασκο?ντων λαμβα?νει με?ριμνα, ω?στε τις δυ?ο ημε?ρες που θα προταθου?ν για την εκπο?νηση των ΔΕ, θα ει?ναι παρο?ντες ο?λοι οι εκπαιδευτικοι? που διδα?σκουν στις τα?ξεις Α ? και Β ?, και σε κα?θε περι?πτωση, τουλα?χιστον για μι?α ημε?ρα, ο?λοι ο?σοι αναλαμβα?νουν ΔΕ.

Για το ενδεχο?μενο της απουσι?ας ορισμε?νων εκπαιδευτικω?ν, οι οποι?οι συμπληρω?νουν ωρα?ριο σε α?λλες σχολικε?ς μονα?δες, με τη συνεργασι?α ο?λων των μελω?ν του Συλλο?γου Διδασκο?ντων, προβλε?πεται ο καλυ?τερος δυνατο?ς τρο?πος οργα?νωσης της εργασι?ας και καθοδη?γησης των μαθητω?ν.

Ρυ?θμιση Ωρολογι?ου Προγρα?μματος

Κατα? τις δυ?ο ημε?ρες εκπο?νησης των Δ.Ε. αναπροσαρμο?ζεται το ωρολο?γιο προ?γραμμα των τα?ξεων Α ?
και Β ?, χωρι?ς να διαταρα?σσεται το ωρολο?γιο προ?γραμμα της Γ ? τα?ξης, και πα?ντως ο?χι ως προς τον αριθμο? των διδακτικω?ν ωρω?ν των εκπαιδευτικω?ν, παρα? μο?νο ως προς την κατανομη? τους κατα? τη δια?ρκεια της ημε?ρας.

Κατα? τη δια?ρκεια της εκπο?νησης των ΔΕ, οι εκπαιδευτικοι? που διδα?σκουν στη Γ ? τα?ξη ει?τε δεν εμπλε?κονται καθο?λου στη ΔΕ, εφο?σον δεν διδα?σκουν στις τα?ξεις Α ? και Β ?, ει?τε, αν εμπλε?κονται, συμμετε?χουν στη διαδικασι?α, συ?μφωνα πα?ντοτε με το ημερη?σιο διδακτικο? τους ωρα?ριο.

Γ. Εκπο?νηση

Η διαδικασι?α της εκπο?νησης των Δ.Ε. θα υλοποιηθει? σε δυ?ο ημε?ρες.

1η Ημε?ρα: Προπαρασκευη? (7ΔΩ)

Αφου? ληφθου?ν παρουσι?ες κατα? τμη?μα και συ?μφωνα με το τροποποιημε?νο ωρολο?γιο προ?γραμμα, οι εκπαιδευτικοι? αναλαμβα?νουν τα «μεικτα?» τμη?ματα, εποπτευ?ουν / συντονι?ζουν το συ?νολο του τμη?ματος και υποστηρι?ζουν ειδικο?τερα τις ομα?δες των μαθητω?ν/τριω?ν που ε?χουν αναλα?βει εργασι?ες υπο? την δικη? τους επι?βλεψη. Λαμβα?νεται με?ριμνα ω?στε ο/η εκπαιδευτικο?ς της αι?θουσας να ε?χει ενημερωθει? για τα θε?ματα ο?λων των Δ.Ε. που εκπονου?νται απο? τους/τις μαθητε?ς/τριες του «μεικτου?» τμη?ματος, ω?στε να ει?ναι σε θε?ση να ασκει? εποπτει?α. Σε κα?θε αι?θουσα ο?που εκπονει?ται ΔΕ, θα υπα?ρχει μια ε?ντυπη κατα?σταση με τα ονοματεπω?νυμα των μαθητω?ν του «μεικτου?» τμη?ματος, στην οποι?α θα σημειω?νονται οι παρουσι?ες για κα?θε διδακτικη? ω?ρα. Με βα?ση τα παρουσιολο?για αυτα? ο Υπευ?θυνος εκπαιδευτικο?ς κα?θε Τμη?ματος θα καταχωρι?σει στο τε?λος της ημε?ρας τις τυχο?ν απουσι?ες.

Τα διαλει?μματα για τις δυ?ο ημε?ρες των Δ.Ε. καθορι?ζονται με σχετικη? απο?φαση του Συλλο?γου Διδασκο?ντων.

Ο/η εκπαιδευτικο?ς που παρι?σταται στην αι?θουσα κατα? την πρω?τη διδακτικη? ω?ρα δι?νει στους μαθητε?ς/ομα?δες το «Σχε?διο υποβολη?ς της Δ.Ε. του Μαθητη? η? της Ομα?δας» (βλ. Παρα?ρτημα, Υπο?δειγμα ΙΙ). Οι μαθητε?ς και μαθη?τριες συνεργα?ζονται και επεξεργα?ζονται το υλικο? που ε?χουν αναζητη?σει οι ι?διοι/ες, καθω?ς και το υλικο? που τους ε?χει χορηγηθει?. Κατα? την τελευται?α διδακτικη? ω?ρα γι?νεται συζη?τηση-ανατροφοδο?τηση μεταξυ? των μαθητω?ν του μεικτου? τμη?ματος.

Με το πε?ρας της πρω?της ημε?ρας οι μαθητε?ς και μαθη?τριες θα ε?χουν ολοκληρω?σει την αναζη?τηση, ταξινο?μηση και επεξεργασι?α του υλικου? τους και θα ε?χουν συμπληρω?σει το «Σχε?διο υποβολη?ς της Δ.Ε. του Μαθητη? η? της Ομα?δας» που αφορα? στην 1η με?ρα (βλ. Παρα?ρτημα, Υπο?δειγμα ΙΙ), το οποι?ο θα παραδω?σουν στον/στην εκπαιδευτικο? της αι?θουσας και, με?σω αυτου?, στον/στην επιβλε?ποντα/ουσα εκπαιδευτικο?, προκειμε?νου να το ολοκληρω?σουν κατα? τη δευ?τερη ημε?ρα της συ?νθεσης της εργασι?ας τους.

2η Ημε?ρα: Συ?νθεση – Παρουσι?αση (7ΔΩ)

Αφου? καταγραφου?ν οι απουσι?ες, ο?πως την 1η ημε?ρα, οι μαθητε?ς και μαθη?τριες λαμβα?νουν το «Σχε?διο υποβολη?ς Δ.Ε. του Μαθητη? η? της Ομα?δας» που ει?χαν συμπληρω?σει την 1η ημε?ρα, συνεχι?ζουν την εργασι?α τους, συνεργα?ζονται μεταξυ? τους και με τους διδα?σκοντες, ακολουθω?ντας πα?ντοτε τις οδηγι?ες που τους ε?χουν δοθει?, προκειμε?νου, αξιοποιω?ντας το ερευνητικο? η? α?λλο υλικο? που ε?χει επιλεγει? και ταξινομηθει?, να το συνθε?σουν και να συντα?ξουν μια πραγματει?α, να κατασκευα?σουν ε?να τε?χνημα, να φιλοτεχνη?σουν μια καλλιτεχνικη? εργασι?α η? να δημιουργη?σουν μια συλλογη?.

Στο τε?λος της δευ?τερης ημε?ρας διατι?θεται 1-1,5 διδακτικη? ω?ρα, ανα?λογα με τον αριθμο? των εργασιω?ν, ω?στε οι μαθητε?ς και μαθη?τριες να παρουσια?σουν τις εργασι?ες τους στην τα?ξη. Εναλλακτικα?, εφο?σον υπα?ρχει η δυνατο?τητα, η παρουσι?αση μπορει? να γι?νεται σε ειδικη? εκδη?λωση κατα? τα?ξη η? κατα? σχολει?ο, η οποι?α αποφασι?ζεται απο? τον Συ?λλογο των Διδασκο?ντων. Οι εργασι?ες αυτε?ς μπορου?ν επι?σης να δημοσιευ?ονται (σε περι?ληψη η? σε πλη?ρη μορφη?) η? να δημοσιοποιου?νται με ο?ποιον α?λλο τρο?πο κριθει? προ?σφορος.

Επισημαι?νεται ο?τι οι σχολικε?ς μονα?δες στις οποι?ες ε?χει η?δη ξεκινη?σει η εκπο?νηση Δ.Ε., ανα?λογα με το σημει?ο στο οποι?ο βρι?σκεται η πορει?α υλοποι?ησης τους, μπορου?ν να επιλε?ξουν σε ποιο στα?διο της διαδικασι?ας που περιγρα?φεται στις παρου?σες Οδηγι?ες θα ενταχθου?ν για να τις ολοκληρω?σουν.

Δ. Αξιολο?γηση

Θετικη? συνεκτι?μηση και ε?νταξη στον φα?κελο εκπαιδευτικω?ν επιδο?σεων και δραστηριοτη?των μαθητη?

Οι υποχρεωτικε?ς δημιουργικε?ς εργασι?ες αξιολογου?νται και βαθμολογου?νται απο? τον οικει?ο διδα?σκοντα. Συνεκτιμω?νται στην αξιολο?γηση της επι?δοσης του μαθητη? στο αντι?στοιχο μα?θημα, για το τετρα?μηνο κατα? το οποι?ο κατατι?θενται, μο?νο εφο?σον αποτιμηθου?ν θετικα?. Στην περι?πτωση που μι?α δημιουργικη? εργασι?α καλυ?πτει και α?λλα συγγενη? μαθη?ματα που διδα?σκονται απο? τον ι?διο εκπαιδευτικο? η? α?λλους εκπαιδευτικου?ς, η εργασι?α λαμβα?νεται υπο?ψη κατα? την αξιολο?γηση του μαθητη? και στα μαθη?ματα αυτα? και βαθμολογει?ται μετα? απο? συνεργασι?α των οικει?ων διδασκο?ντων. Εα?ν προ?κειται για συλλογικη? εργασι?α, αυτη? λαμβα?νεται υπο?ψη το ι?διο για ο?λους τους/τις μαθητε?ς/τριες που συμμετει?χαν σε αυτη?. Γενικο?τερα, η αξιολο?γηση της Δ.Ε. γι?νεται περιγραφικα? με «Κλι?μακες διαβαθμισμε?νων κριτηρι?ων» (βλ. Παρα?ρτημα, Υπο?δειγμα Ι). Οι «Κλι?μακες» του Παραρτη?ματος ει?ναι ενδεικτικε?ς, αναφε?ρονται ει?τε σε ομαδικη?, ει?τε σε ατομικη? εργασι?α και, πα?ντως, υπηρετου?ν την αναγκαιο?τητα της παρω?θησης των μαθητω?ν/-τριω?ν προς τη βε?λτιστη διαμο?ρφωση της παραδοτε?ας εργασι?ας τους.

Αντι?γραφο ο?λων των Δημιουργικω?ν Εργασιω?ν τοποθετει?ται στον φα?κελο εκπαιδευτικω?ν επιδο?σεων και δραστηριοτη?των μαθητη?, εα?ν αυτο?ς υπα?ρχει, και ο?που δεν υπα?ρχει ενημερω?νονται με ευθυ?νη του εκπαιδευτικου? που παρακολουθει? την εργασι?α ο?λοι οι διδα?σκοντες στο ι?διο τμη?μα για τη συμπληρωματικη? αυτη? δραστηριο?τητα κα?θε μαθητη?/-τριας.

Επισημαι?νεται ο?τι η διαδικασι?α εκπο?νησης των Δημιουργικω?ν Εργασιω?ν κατα? το σχολικο? ε?τος 2016- 2017 που περιγρα?φεται στις παρου?σες Οδηγι?ες θα αποτιμηθει? απο? το Ι.Ε.Π., προκειμε?νου να γι?νουν οι αναγκαι?ες βελτιω?σεις στις Οδηγι?ες της επο?μενης σχολικη?ς χρονια?ς.